Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entrar


Tràmits per al alta i bonificacions

El tràmit per a l'alta de l'autònom familiar col·laborador és més senzill que el d'un autònom normal ja que basta de donar-se d'alta en la Seguretat Social com a familiar col·laborador, no sent necessari donar-se d'alta en Hisenda.

Caldrà presentar en la Seguretat Social el model TA0521/2 que és la sol·licitud d'alta en el règim d'autònom col·laborador, acompanyat del llibre de família, DNI i una còpia de l'alta d'hisenda de l'autònom contractant.

Per a intentar pal·liar en certa manera l'enorme desavantatge que suposa per al familiar que ajuda en l'empresa haver de cotitzar en el Règim d'autònoms (eixa cotització és independent del les hores de treball que realitze), la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treball, va establir bonificacions per noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms, segons els termes següents:

“El cònjuge, parella de fet (amb certificació d'inscripció en el registre específic) i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si és el cas, per adopció, que s'incorporen com a noves altes al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Per Compte Propi o autònoms, i col·laboren amb ells per mitjà de la realització de treballs en l'activitat de què es tracte, incloent als dels treballadors per compte propi del Règim Especial dels Treballadors del Mar, tindran dret a una bonificació durant els 18 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, equivalent al 50% de la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment”. Esta mesura ve a suposar pagar una quota reduïda d'uns 126 euros al mes en compte dels aproximadament 256 euros habituals.

D'altra banda, esta mesura també pot afavorir la cotització d'aquells familiars dels autònoms, principalment cònjuges i fills, que actualment no cotitzen a pesar de treballar en el negoci familiar a causa de les dificultats econòmiques que la crisi ha plantejat a molts xicotets negocis.

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es