Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


La cotització

Què és la cotització?

És l'acció per la qual els subjectes obligats aporten recursos econòmics al Sistema de la Seguretat Social en virtut de la seua inclusió en el dit Sistema, per l'exercici d'una activitat laboral. Els seus elements bàsics són la base de cotització, el tipus de cotització i la quota.

Amunt

Des de quan s'ha de cotitzar?: Naixement, duració i extinció de l'obligació

L'obligació de cotitzar naix des de l'inici de l'activitat laboral. La mera sol·licitud de l'alta del treballador produirà en tot cas idèntic efecte. La no presentació de la sol·licitud d'afiliació/alta no impedirà el naixement de l'obligació de cotitzar des del moment que concórreguen els requisits que determinen la seua inclusió en el Règim que corresponga.

Es manté durant tot el període en què el treballador desenrotlle la seua activitat. L'obligació de cotitzar continuarà en les situacions de:

 • Incapacitat Temporal.
 • Risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
 • Descans per maternitat i paternitat.
 • Compliment de deures de caràcter públic.
 • Exercici de càrrecs de representació sindical (sempre que no donen lloc a excedència en el treball o al cessament en l'activitat).
 • Permisos i llicències que no donen lloc a excedències en el treball.
 • Convenis Especials.
 • Desocupació contributiva.
 • Desocupació assistencial, si és el cas.
 • En els supòsits establits en les normes reguladores de cada Règim .

S'extingix amb el cessament en el treball, sempre que es comunique la baixa dins del termini i la forma escaient establits.

En els casos en què no se sol·licite la baixa o es formule fora de termini, no s'extingirà l'obligació de cotitzar sinó fins al dia en què la Tresoreria General de la Seguretat Social conega el cessament en el treball per compte d'altri, en l'activitat per compte propi o en la situació determinant de la inclusió en el Règim de la Seguretat Social de què es tracte.

El dret de l'Administració de la Seguretat Social per a determinar els deutes amb la mateixa l'objecte de la qual estiga constituït per quotes, així com l'acció per a exigir el pagament de les mateixes, prescriurà al cap de quatres anys. La prescripció quedarà interrompuda per les causes ordinàries i, en tot cas, per qualsevol actuació administrativa realitzada amb coneixement formal del responsable del pagament conduent a la liquidació o recaptació del deute i, especialment, per la seua reclamació administrativa per mitjà de reclamació de deute o acta de liquidació. (Nova redacció de l'article 21 de la Llei General de Seguretat Social, segons el que disposa l'article 24 de la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l'orde social).

Amunt

Què és la base de Cotització?

La base de Cotització en els diversos Règims del Sistema de la Seguretat Social, serà la quantitat que resulte d'aplicar les regles que, perquè els distints Règims, s'establisquen en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici econòmic, en el Reglament General sobre Cotització i Liquidació d'altres Drets de la Seguretat Social i en les normes que el desenrotllen i complementen. (VEURE BASES 2013)

Amunt

Quins són els conceptes cotitzables?

 •  Contingències Comunes: Per a la cobertura de les situacions que deriven de malaltia comuna, accident no laboral, jubilació, així com descans per maternitat i paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.
 •  Accidents de Treball i Malalties Professionals: Destinada a la cobertura d'estes contingències.
 •  Hores Extraordinàries.
 •  Altres Cotitzacions: Junt amb les quotes pròpiament dites, es recapten altres cotitzacions que responen a conceptes específics:
  •  Desocupació
  •  Fons de Garantia Salarial
  •  Formació Professional

Les quotes corresponents a estos conceptes es liquidaran i comunicaran pels subjectes obligats a això, juntament amb les corresponents a la Seguretat Social i de la mateixa manera, terminis i lloc que estes.

Amunt

Límits Màxims i Mínims

Les bases de cotització al Sistema de la Seguretat Social no podran ser superiors al límit màxim absolut establit, i que serà fixat per a cada exercici econòmic per la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat.

El dit límit màxim serà únic per a totes les activitats, categories professionals i contingències compreses en el Règim de què es tracte i s'aplicarà siga quin siga el nombre d'hores treballades, inclosos els supòsits de pluriocupació, però no els de pluriactivitat.

Les bases de cotització tindran com a límit mínim, excepte disposició expressa en contra, la quantia íntegra del Salari Mínim Interprofessional  vigent en cada moment, incrementat en un sext.

Amunt

Bases Màximes i Mínimes

Els límits relatius de les bases de cotització estan constituïts per les quanties mínimes i màximes o úniques per al grup de categories professionals o activitats, i es fixen en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a cada exercici econòmic i en l'Orde anual de Cotització. (VEURE BASES 2013)

Amunt

Supòsits Especials: Pluriocupació i Pluriactivitat

 • Pluriocupació: S'entén per pluriocupació la situació del treballador per compte d'altri que preste els seus servicis professionals a dos o més empresaris distints i en activitats que donen lloc a la seua alta obligatòria en un mateix Règim de la Seguretat Social. En este supòsit, per a determinar el límit màxim a aplicar, es distribuirà el límit màxim establit amb caràcter general entre tots els subjectes de l'obligació de cotitzar en proporció a les retribucions abonades en cada una de les empreses en què preste els seus servicis el treballador, sense que, respecte a les contingències comunes, la fracció del límit màxim que s'assigne a cada empresa o subjecte obligat puga ser superior a la quantia de  la retribució abonada al treballador. El límit mínim es prorratejarà així mateix entre totes les empreses i la resta de subjectes de l'obligació de cotitzar, en proporció a les retribucions percebudes en cada una d'elles .
 • Pluriactivitat: S'entén per pluriactivitat la situació del treballador per compte propi i/o aliena les activitats de la qual donen lloc a la seua alta obligatòria en dos o més Règims distints del Sistema de la Seguretat Social.

Amunt

Què és el Tipus de cotització?

El Tipus de Cotització és el percentatge que s'aplica a la base de cotització, sent el resultat la quota o import a pagar. Els tipus de cotització seran els que establisca cada any la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. (VEURE TIPUS 2013)

Amunt

Què és el Període de Liquidació?

És el termini a què estan referides les bases i tipus de liquidació per a la determinació de la quota.

Llevat que s'establisquen o s'autoritzen expressament liquidacions per períodes superiors o inferiors, els períodes de liquidació de quotes estaran referits a mensualitats completes.

Les liquidacions de quotes han de recaure sobre bases constituïdes per retribucions referides al mes natural a què corresponga el seu meritació, amb independència que el pagament haja d'efectuar-se dins del mateix termini o en un altre distint establit a este efecte.

Les liquidacions de quotes referides a conceptes retributius que es meriten per períodes superiors al mensual i que se satisfacen dins del corresponent exercici econòmic, es prorratejaran en les liquidacions mensuals del dit exercici.

Les parts proporcionals de conceptes retributius inclosos en la base de cotització relatives a mesos que ja hagueren sigut objecte de liquidació, de presentació i, si és el cas de pagament, així com els increments de bases o tipus amb caràcter retroactiu, seran objecte de liquidacions complementàries, relacionant en pàgines separades del model TC-2  les bases de cotització per a cada mes d'acord amb les bases, límits i tipus i la resta de condicions vigents en els mesos a què corresponguen els salaris.

Amunt

Què és la Quota?

És el resultat d'aplicar el tipus de cotització a la base de cotització i deduir, si és el cas, l'import de les bonificacions i/o reduccions que resulten aplicables, sense perjuí que puga ser fixada directament per les normes reguladores de la cotització en els distints Règims del Sistema.

 La quota de la Seguretat Social expressa l'import de l'obligació de cotitzar durant un període reglamentàriament delimitat, designat període de liquidació.

Amunt

Bonificacions i Reduccions

Són deduccions en la quota que resulten de l'aplicació de determinats percentatges a la mateixa i que tenen com a finalitat la reducció dels costos de Seguretat Social de les empreses i la potenciació de l'accés de determinats col·lectius al mercat laboral.

Únicament podran obtindre reduccions o bonificacions en les quotes de Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, o qualsevol altre benefici en les bases, tipus i quotes de la Seguretat Social, les empreses que es troben al corrent en el pagament de les mateixes en la data de la seua concessió.

La falta d'ingrés en termini reglamentari de les quotes de la Seguretat Social i conceptes de recaptació conjunta, meritades després de l'obtenció de tals beneficis, encara que es presenten els documents de cotització en el dit termini, donarà lloc a la pèrdua automàtica i definitiva dels mateixos respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en el dit termini, llevat que siga deguda a error de l'Administració de la Seguretat Social.

Aquelles empreses que, d'acord amb el que establix la disposició addicional octava de l'Orde de desplegament, no s'hagen incorporat de forma efectiva al Sistema XARXA, de remissió electrònica de dades, en la data que determine la Tresoreria General de la Seguretat Social, no podran adquirir els beneficis en la cotització o seran suspeses les mateixes des de la dita data fins aquella en què es procedisca a la seua incorporació a l'esmentat Sistema.

En el cas que a una empresa col·laboradora o amb exclusions d'alguna o algunes contingències, li corresponga cotitzar per un treballador amb contracte amb dret a un benefici en la cotització, es procedirà en un primer lloc a l'aplicació dels coeficients reductors corresponents sobre la quota íntegra, i sobre l'import resultant, s'aplicaran els esmentats beneficis.

Amunt

Qui realitza la Recaptació?

La gestió recaptatòria de les quotes que estan obligades a cotitzar els subjectes responsables, es porta a efecte per la Tresoreria General de la Seguretat Social, a través dels seus òrgans de recaptació o col·laboradors (entitats financeres  i altres òrgans o agents autoritzats pel Ministeri de Treball i Immigració)

Amunt

Com es realitza l'ingrés de quotes? Forma i termini de liquidació de quotes.

Es realitzarà en els models oficials de cotització establits a este efecte.

Els obligats al pagament presentaran els documents que continguen la liquidació corresponent en l'entitat col·laboradora en què s'efectue el pagament.

No obstant això, encara que no s'ingressen les quotes, han de presentar-se, ineludiblement, dins del termini reglamentari d'ingrés, els documents de cotització que integren la liquidació, en la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la Seguretat Social corresponent.

La presentació dels documents sense ingrés dins del termini reglamentari, permetrà als subjectes responsables la compensació de les prestacions econòmiques satisfetes en règim de pagament delegat (col·laboració obligatòria), encara que no la deducció per l'aplicació dels beneficis en la cotització.

Quan hi ha presentació de documents en termini,  el recàrrec serà del 3%, 5%, 10% o 20%, en funció que l'ingrés de les quotes es realitze dins del primer mes, segon mes, tercer mes o a partir del tercer mes següent al venciment del termini reglamentari, respectivament.

Models de documents de cotització:

 • Règim General
 • Règim Especial del Mar
 • Règim Especial Mineria del Carbó
 • Règim Especial autònoms
 • Règim Especial Empleats de Llar
 • Règim Especial Agrari
 • Estudiants

Presentació a través de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics (Sistema XARXA)

Els obligats al pagament, podran presentar els documents de cotització a través de mitjans informàtics, electrònics i telemàtics (Sistema XARXA). Per a això, les empreses, agrupacions d'empreses, professionals col·legiats i la resta de persones que en l'exercici de la seua activitat hagen de presentar o confeccionar documents relatius a cotització i afiliació d'empreses, com a representants d'estes, hauran de sol·licitar en la Direcció Provincial de la Tresoreria General o Administració de la Seguretat Social corresponent, autorització al Sistema XARXA.

Es podran transmetre a través d'este Sistema els següents documents de cotització:

 • TC-2: Relació Nominal de Treballadors Règim General
 • TC2/4 : Règim Especial de Mineria del Carbó
 • TC2/5: Règim Especial dels Treballadors del Mar
 • TC- 2/19: Règim General Artistes.
 • TC- 2/8: Relació Nominal de Treballadors Règim Especial Agrari.

En el supòsit de falta d'ingressos de les quotes corresponents, l'aportació en suport informàtic de les dades de les relacions nominals de treballadors efectuades en termini reglamentari es considerarà com a presentació dels documents de cotització.

Aquelles empreses que, d'acord amb el que establix la disposició addicional octava de l'Orde de desplegament de l'anterior Reglament General de Recaptació dels Recursos del Sistema de la Seguretat Social, no s'hagen incorporat de forma efectiva al Sistema XARXA, de remissió electrònica de dades, en la data que determine la Tresoreria General de la Seguretat Social, no podran adquirir els beneficis en la cotització o seran suspeses les mateixes des de la dita data fins aquella en què es procedisca a la seua incorporació a l'esmentat Sistema.

El pagament també es podrà efectuar per mitjà de les modalitats de càrrec en compte i pagament electrònic, sempre que es transmeten les liquidacions de quotes a través del Sistema XARXA.

Amunt

Models/Documents de cotització i recaptació

Veure models i documents

Amunt

 


La cotització (161

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo