Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entrar


Garantia juvenil

EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

1.NORMATIVA

El Sistema Nacional de Garantia Juvenil esta regulat per:

 • el CAPÍTOL I(arts. 87 a 113) de Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència, publicat en el BOE de 17 d'octubre del 2014

2. EN QUÈ CONSISTIX

El Sistema Nacional de Garantia Juvenil, té com a finalitat que les persones jóvens no ocupades, ni integrades en els sistemes d'educació o formació, i que siguen majors de 16 anys i menors de 25 (en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% l'edat s'eleva fins als 30 anys) puguen rebre una oferta d'ocupació, educació contínua, formació d'aprenent o pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar desocupades. S'establixen una sèrie de mesures que es desenrotllaran, fonamentalment, per l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, cada una en el marc de les seues competències..
 • Mesures de millora de la intermediació: es desenrotllaran aquelles actuacions o mesures que contribuïsquen a la millora de l'activació primerenca i del perfeccionament dels processos d'intermediació i mobilitat laboral
 • Mesures de millora de l'ocupabilitat: es desenrotllaran aquelles actuacions o mesures que contribuïsquen a la millora de les aptituds i competències professionals.
 • Suport a la contractació: es desenrotllaran aquelles actuacions o mesures que incentiven la inserció laboral.
 

3.MESURES A IMPLEMENTAR

 

LÍNIES D'ACTUACIÓ
MESURES
Intermediació
 • Actuacions d'orientació professional
 • Informació laboral
 • Acompanyament en la busca d'ocupació
 • Actuacions amb agències de col·locació
 • Programes de mobilitat
 • Programes d'intermediació, educació-ocupació…
Ocupabilitat
 • Formació amb compromís de contractació
 • Formació especialment en idiomes i en TIC
 • Pràctiques no laborals en empreses
 • Impuls de la formació professional dual
 • Formació per a l'obtenció de certificats de professionalitat
 • Avaluació i acreditació de les competències professionals
 • Desenrotllament d'Escoles Taller i Casas d'Oficis
 • Programes mixtos d'ocupació-formació
 • Programes de segona oportunitat
Suport a la contractació
 • Incentius en la cotització a la Seguretat Social
 • Foment dels contractes formatius
 • Ajudes a la contractació amb un període mínim de permanència
 • Foment de l'Economia Social...
Suport a l'emprendurisme
 • Incentius en la cotització a la Seguretat Social
 • Ajudes a l'auto-autoempleo
 • Capitalització de la prestació per desocupació
 • Foment de la cultura emprenedora,
 • Afavorir l'emprendimiento col·lectiu en el marc de l'Economia Social,
 • Assessorament a l'autoocupació i creació d'empreses
 • Formació per a l'emprendurisme

 

Les accions i mesures desenrotllades a l'empara de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, així com dels Programes Operatius del Fons Social Europeu que puguen desenrotllar-se per a la instrumentació de la Garantia Juvenil, seran aplicades de forma exclusiva als subjectes inscrits en el fitxer

4.REQUERIMENTS

L'atenció es podrà prestar als jóvens que ho sol·liciten expressament pels mitjans posats a l'efecte, amb independència de la seua inscripció o no com a demandants d'ocupació, i es vincularà a la realització d'un perfil amb les característiques de la persona a atendre
 
Per a ser beneficiari de les mesures o accions previstes en Sistema Nacional de Garantia Juvenil serà necessari:

1.- La inscripció i inclusió en la llista única de demanda a través del fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil creat a este efecte per la Llei 18/2014. En el mateix es deurà inscriure entre altres, les dades següents:

 • Dades personals i informació legal de residència.
 •     Altres dades personals: Inclou els aspectes socials i econòmics de l'usuari que són rellevants des del punt de vista de la Garantia Juvenil.
 •     Formació: Comprén tota la formació rebuda, ja siga ensenyança acadèmica
 •     Reglada o no, així com formació en idiomes, carnets, certificats de professionalitat, etc.
 •     Experiència laboral: Informació sobre experiència en l'exercici de treballs,
 •     amb descripció de lloc, empresa, duració, etc.
 •     Interessos: Reflectixen les preferències o inquietuds professionals dels usuaris.
 •     Declaració responsable de les persones usuàries inscrites per la que es declara
 •     la certesa de les dades facilitades i se subscriu un compromís de participació activa
 •     per a aconseguir la major efectivitat del Sistema

2.- El manteniment dels següents requisits amb caràcter previ a rebre qualsevol tipus d'atenció:

 • Tindre nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats part de l'Acord sobre l'EEE o Suïssa que es troben a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habilite per a treballar.
 • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.
 • Tindre més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver rebut accions educatives (formació reglada) que comporten més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Seran 30 dies naturals en el cas que l'interessat haja finalitzat la seua participació en el sistema educatiu o puga ser destinatari de programes de segona oportunitat.
 • No haver rebut accions formatives que comporten més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Presentar una declaració expressa de tindre interés a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenrotllen en el marc de la Garantia Juvenil.
3.- El compliment dels requisits específics exigits en les convocatòries o en les accions que es desenrotllen

5.PROCEDIMENT D'INSCRIPCIÓ I BAIXA

El procés d'inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, es realitzarà a instància de la persona interessada, de forma telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

 

La identificació electrònica es podrà realitzar per mitjà de DNI electrònic, certificat electrònic reconegut o altres mitjans que s'establisquen normativament i que s'habilitaran per al seu ocupació per part de les persones usuàries.

 

 
Aquelles persones interessades a inscriure's electrònicament, que no disposen d'estos sistemes d'identificació, podran sol·licitar un sistema d'identificació electrònica consistent en usuari i contrasenya, per mitjà del formulari que s'habilitarà a este efecte.
 
Per als supòsits de persones en risc d'exclusió social, degudament acreditats per mitjà de certificat dels servicis socials pertinents, i/o discapacitat reconeguda igual o superior al 33 per cent, es podrà sol·licitar la inscripció de forma no telemàtica per mitjà de presentació de formulari habilitat per a tal propòsit.
 
Una vegada comprovat que el sol·licitant reunix els requisits bàsics, es resoldrà la sol·licitud amb la inscripció en el fitxer habilitat, la qual cosa es comunicarà a l'interessat. En cas contrari, es desestimarà la seua sol·licitud, comunicant-se la dita circumstància.
 
L'usuari inscrit en el sistema podrà, en qualsevol moment, donar-se de baixa, desistint amb el dit acte a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. La baixa es materialitzarà per mitjà de sol·licitud a través de l'ompliment del formulari previst en l'aplicatiu electrònic vinculat al fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
 
La baixa en el sistema es produirà:
 • D'ofici quan un usuari inscrit complisca 25 anys, o 30 anys en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, i haja sigut atés prèviament amb alguna de les mesures implementades
 • No seran donats de baixa mentres estiguen rebent algunes de les mesures o accions previstes
 • Els usuaris inscrits que hagen rebutjat alguna de les mesures implementades en el marc d'este sistema pels subjectes referits causaran baixa automàtica en el mateix a l'arribar a l'edat prevista en el paràgraf anterior.
 • Aquells usuaris inscrits que, havent superat l'edat prevista, no hagen sigut atesos prèviament romandran en el sistema sense causar baixa d'ofici

 

6.ACTUACIONS I ACCIONES

 • Bonificació per la contractació de beneficiaris del sistema de garantia juvenil
 • Modificacions en els incentius en els contractes en pràctiques: Quan el contracte es formalitze amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes ascendix al 100% durant tota la vigència del contracte.
 • Modificacions en els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa: Quan el contracte es formalitze amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la jornada pactada que dóna lloc a la bonificació del 100% en la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes durant 12 mesos podrà aconseguir el 75% de la jornada (per a la resta no pot superar el 50%)

 

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es