Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entrar


Factors d'elecció i qüestionari de decisió

La majoria de franquícies disposa d'un dossier complet on es detallen les característiques de la franquícia, les condicions econòmiques de la mateixa i una estimació de gastos i inversions necessàries. Este pot ser un bon punt de partida, però no és suficient. Els franquiciadors solen ser poc inclinats a oferir tota la informació obertament a la primera persona que s'interessa pel negoci. Esta és una posició lògica per a protegir el seu saber-fer i evitar en la mesura que es puga donar informació a possibles imitadors o inclús als competidors. Per tant el procés de trobar la informació necessària sobre la franquícia requerirà un treball de "investigació" per la teua part

Són quatre factors fonamentals els que hauràs d'analitzar a partir de la informació obtinguda del franquiciador:

1.- Mercat

 1. Hi ha un mercat amb les perspectives d'expansió o estabilitat necessàries? És precís comptar amb un mercat ampli i amb les suficients perspectives d'expansió o estabilitat, de manera que no responga a modes passatgeres que puguen posar en perill la continuïtat de la xarxa de franquícia.
 2. Tenen els productes o servicis proposats elements diferenciadors i innovadors que els facen originals per al públic?
 3. El franquiciador oferix exclusivitat en l'àrea on estarà ubicat el seu negoci durant el període de duració del contracte, o pot vendre una segona i tercera franquícia dins del mateix àrea? És un requisit imprescindible, comercialitzar productes o servicis que presenten clars elements diferenciadors i innovadors que els facen originals per al públic i diferents dels de les empreses competidores.
 4. Quin nombre mínim de clients potencials fa falta per a l'adequat desenrotllament del negoci?
 5. Quin és el perfil tipus d'este client potencial? El franquiciador haurà d'informar el franquiciat respecte al perfil del client potencial, així com del nombre de clients que fan falta per a l'adequat desenrotllament del negoci, aspectes estos fonamentals per a concretar, tant la ubicació més adequada, com la zona d'exclusivitat territorial que li poguera ser assignada.
 6. Disposa el franquiciador d'una política comercial concreta per a la difusió de la marca en mercats locals?Disposar d'informació respecte a les polítiques comercials, estratègies de màrqueting i accions de comunicació contemplades pel franquiciador per a la captació de clients, ens permetrà conéixer les nostres verdaderes possibilitats de rendibilització de negoci.

2.- Franquiciador

 1. En què consistix i com plantejarà el franquiciador la nostra formació inicial en les tècniques de gestió del negoci? Sol·licitem al franquiciador àmplia informació respecte al contingut i plantejament de la nostra formació inicial en les tècniques de gestió del negoci, així com de l'assistència i suport que ens aportarà al llarg de la relació contractual.
  El programa de formació ha de cobrir tots els aspectes necessaris perquè pugues començar el negoci. És a dir no sols aspectes tècnics o de producte, sinó també procediments comercials, administratius i de gestió.
  La duració del curs i els continguts que s'impartixen són un bon indicador del que trobaràs. A més, un bon programa de formació ha de complementar-se amb formació pràctica i un manual d'operacions professional que servisca de referència.
 2. Ens facilitarà una assistència adequada al llarg de la relació contractual? El suport del franquiciador és un element fonamental en la relació de franquícia.
  El nombre de persones dedicades en la central pot proporcionar-te una idea clara del que pots esperar.
 3. Quina és l'estructura de la central de Franquícia? Demostra suficient solidesa economicofinancera? És el moment de conéixer quina és l'estructura de la central de Franquícia i si oferix les suficients garanties de solidesa economicofinancera. 
  A través del Registre Mercantil pots esbrinar qual és el capital social i volum de facturació de l'empresa i tots els treballadors que té en plantilla   
  El temps que porta franquiciant i el núm. de franquiciats que ha incorporat a la cadena són dos bons indicadors de l'experiència adquirida com a franquiciador.
  Esta experiència com a franquiciador és important perquè suposa que entén bé la relació de franquícia i el nivell de suport que ha de proporcionar al franquiciat.
 4. Quines tècniques de supervisió i control emprarà i amb quina freqüència visitarà el nostre establiment el personal del franquiciador? El resultat de l'explotació del negoci dependrà en gran manera de la correcta aplicació de les tècniques operatives i de gestió, prou contrastades pel franquiciador. Per això serà necessari considerar les tècniques de supervisió i control que emprarà i amb quina freqüència visitarà el nostre establiment el personal especialitzat del seu equip.
 5. Quines seran les nostres obligacions d'aprovisionament? Mostra garanties per a un adequat subministrament en qualitat i temps d'entrega?
 6. Igualment és necessari conéixer les obligacions d'aprovisionament amb proveedors determinats pel franquiciador i si es disposa de les suficients garanties per a un adequat subministrament en qualitat i temps d'entrega

3.- Negoci

 1. Quina inversió és necessari escometre i quines les seues perspectives d'amortització? El franquiciador sol oferir una estimació inicial de la inversió a realitzar. En molts casos ja que també s'està "venent" la franquícia, solen realitzar-se estimacions a la baixa o inclús ometre's algunes partides.
 2. De quin personal fa falta per a l'exercici de l'activitat? Com es veuran gravades les vendes del meu establiment? Com estan plantejats els esforços publicitaris en el si de la cadena? Un dels aspectes fonamentals de l'anàlisi és el corresponent a l'estudi del personal precís per a l'exercici de l'activitat, obligacions financeres del franquiciat quant a dret d'entrada i royaltys d'explotació i gestió amb què podrà veure's gravada la facturació o, si és el cas, les compres o el benefici del nou punt de venda.
 3. Quines són les previsions de vendes per als primers exercicis d'activitat i quin el seu benefici net? El franquiciador sol oferir un compte de resultats "model". Este compte ha de basar-se en resultats reals obtinguts per la xarxa. En tot cas, has d'aclarir en quins supòsits estan basades estos resultats (anys d'activitat, grandària del local, localització, etc.).
  Normalment, la rendibilitat prevista que mostra el franquiciador es basa en un negoci en funcionament, per la qual cosa no has de confiar a obtindre estes xifres en els primers anys.Un dada important a observar és si les xifres de benefici estimat tenen en compte la remuneració del franquiciat com a treballador, i si una vegada deduïda continua oferint una rendibilitat adequada.

4.- Contrate

 1. S'adapta a la legislació actual vigent?
 2. Conté clàusules abusives o improcedents?
 3. Arreplega verdaderament els aspectes essencials d'una relació de Franquícia
 4. Quin és el seu termini de vigència?
 5. Quines seran les nostres obligacions i drets com a franquiciats?
 6. Quin és el cànon inicial de la franquícia?
 7. Hi ha altres cànons a banda dels descrits en el dossier informatiu? Quins? · Quines són les condicions de pagament?
 8. Quin altre tipus de taxes cal pagar? Amb quina periodicitat? Què inclouen? (royaltys, cànon publicitat, assegurances, costos de formació, auditoria, gastos de comptabilitat, gastos de consultoria, lísing, altres).
 9. A què s'obliga el franquiciador?
 10. Com es resoldria un possible conflicte amb el franquiciador?
  Assessorem-nos convenientment en este tema. No en va el Contracte de Franquícia especificarà les directrius de qualsevol tipus per les quals es regirà la relació entre les parts.
  Serà necessari, abans de firmar el document, saber si este complix en veritat la legislació actual vigent aplicable a este tipus de contractes, si conté o no clàusules abusives o improcedents, si arreplega verdaderament els aspectes essencials d'una relació de Franquícia, el seu termini de vigència, obligacions i drets enfront del franquiciador, conseqüències de possibles conflictes, etc.
962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es