Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


Qué ès?

A l'hora d'incorporar un familiar en l'activitat del nostre negoci hem de tindre en compte que no podem fer-li un contracte com si d'una persona aliena es tractara, ja que, com a regla general, estan expressament exclosos de l'àmbit de l'Estatut dels Treballadors els familiars que convisquen amb l'empresari fins segon grau de consanguinitat o afinitat.

En este cas hem de donar d'alta com a autònom col·laborador al familiar que vaja a prestar-nos la seua col·laboració, sempre tenint en compte que esta col·laboració no siga esporàdica. Si, per exemple, jo tinc una botiga i hui l'atén el meu cònjuge per motius de malaltia, no cabria fer una alta en autònoms per un dia, ja que el requisit per a estar en este règim és la realització d'una activitat de forma habitual, personal i directa. Si no hi ha habitualitat, no és procedent l'alta.

La figura de l'autònom familiar col·laborador està regulada en l'article 3 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, pel que es regula el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms. En definitiva els requisits són:

  • Que es tracte d'una persona amb parentiu familiar (fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat)
  • Que a més convisca amb el titular, tenint en compte que només el fet de conviure no es considera legalment un vincle familiar
  • Que el treball es produïsca de forma habitual i directa
  • Que no siguen ja treballadors per compte d'altri (és un requisit imprescindible)

D'altra banda, cal tindre en compte que en l'Estatut del Treball Autònom s'establix que els menors de setze anys no podran executar treball autònom ni activitat professional en general, i per tant tampoc per als seus familiars.

Finalment cal ressaltar que, respecte a l'anteriorment descrit, hi ha una excepció quan es tracta de fills menors de 30 anys de l'empresari. En este cas es podran donar d'alta com a autònoms col·laboradors o podran cotitzar pel Règim General amb independència que existisca convivència o no (amb anterioritat a la reforma laboral, era obligatori l'alta com a autònom llevat que s'acreditara que no existia convivència).

Segons la Disposició Addicional Desena de la Llei 20/2007 d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom "els treballadors autònoms podran contractar, com a treballadors per compte d'altri, als fills menors de trenta anys que convisquen amb ell. En este cas, de l'àmbit de l'acció protectora dispensada als familiars contractats quedarà exclosa la cobertura per desocupació". Com veiem, l'inconvenient que té és que si l'autònom titular decidira despedir-lo o no renovar-li el contracte per la causa que siga, no podria cobrar la prestació per desocupació.

Finalment, comentar que al Gener del 2010 es va ampliar la possibilitat de contractar en estes condicions a fills majors de 30 anys amb especials dificultats per a la inserció laboral, en concret a persones amb discapacitat mental en grau igual o superior al 33% o amb discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 65%


Qué ès? (31

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo