Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entra si ja estàs registrat/da


Factors de decisió

A continuació es relacionen els factors més importants que deus tindre en compte a l'hora de triar entre una modalitat d'empresa (forma jurídica) o una altra. També et recomanem que veges l'apartat "avantatges i desavantatges"

Nombre de socis

 1. Ajuda a decidir entre promoure el projecte com empresari/a autònom/a o a través d'una societat
 2. A partir d'1 es pot triar entre empresari/a autònom/a i societat unipersonal, de responsabilitat limitada o anònima
 3. Determinades societats necessiten un nombre mínim de socis/es:
  • Societat civil: mínim 2
  • S.L.: mínim 1
  • S.A.: mínim 1
  • Cooperatives: depèn CCAA :normalment mínim 3 socis/es treballadors/as.
  • Societats laborals: mínim 3 socis : 2 socis/es de treball i 1 de capital

Capital social

 1. Enfront de la no obligatorietat de desembossar capital social inicial (empresa individual, societat civil, determinades societats exigixen un capital social mínim al constituir-se. En les societats mercantils, incloses les cooperatives, l'aportació al capital social determinarà el límit de la responsabilitat dels/as socis/as i l'exercici dels seus drets econòmics i polítics
 2. D'altra banda, algunes activitats amb regulació específica requerixen l'aportació d'un capital mínim específic o la constitució d'una fiança

Responsabilitat patrimonial

 1. Operar a través d'una societat mercantil permet als/es socis/es limitar la seua responsabilitat patrimonial al capital aportat, de manera que el seu patrimoni personal no quede compromès per la marxa del negoci.
 2. Esta possibilitat s'obri als empresaris/s autònoms/es per mitjà de la constitució d'una societat unipersonal (limitada o anònima)

Inversió necessari i finançament

 1. Abans d'escometre el projecte, l'emprenedor/a ha de tindre clara el finançament de la inversió inicial
 2. És recomanable que l'aportació dels/es socis/es al finançament del projecte ha de ser com a mínim del 30%
 3. Les entitats de crèdit no solen concedir préstecs a empreses de nova creació sense avals o garanties
 4. Mai cal computar les possibles ajudes públiques com a mitjà de finançar la inversió inicial

Perspectives del desenrotllament de negoci

 1. És important analitzar si interessa limitar l'accés de nous/es socis/es o si al contrari, l'empresa té vocació d'expansió
 2. L'elecció d'una forma jurídica pel fet que siga "més barat" o "més senzill" pot limitar o impedir futures ampliacions del negoci o la seua pròpia operativitat.

Treball dels socis en l'empresa/ Règim de Seguretat Social

 1. Si els/es socis/es van a treballar en la nova empresa, pot constituir-se una societat laboral (limitada o anònima) sempre que hi haja un mínim de tres socis/es dels/es que almenys 2 siguen socis/es treballadors/es. Estes últimes podran triar, en principi, entre cotitzar en el règim general o en l'especial d'autònoms de la Seguretat Social
 2. Els/es socis/es treballadors/es de les cooperatives poden triar entre el règim d'autònoms i el règim general
 3. En els altres casos, els/es socis/es treballadors/es s'hauran de cotitzar com a autònoms
 4. En cas de societats de professionals els socis dels quals disposen d'una Mutualitat pròpia, estos/es poden triar entre cotitzar a la S.S. o a la seua Mútua Professional

Bonificacions en les quotes d'autònoms/as

Encara que la normativa és canviant, també cal considerar la possibilitat de l'existència de tarifa plana i/o bonificacions en les quotes mensuals d'autònom/a a pagar a la Seguretat Social. En estos moments les bonificacions existents, (complint uns requisits) són per a empresaris/as individuals, societats civils i cooperatives de treball associat. Els socis de societats mercantils (Societat Limitada, Societat Anònima, Societat Limitada Laboral i Societat Anònima Laboral), no disfruten d'estos beneficis. 

Treballadors/as a contractar

La contractació de treballadors/as incrementa els costos de l'activitat i amb això el risc empresarial. En el cas de societats laborals, el nombre d'hores/any treballades pels/as treballadors/as no socis/as amb contracte indefinit no pot ser superior al 15% (25% en empreses amb menys de 25 treballadors) de les realitzades pels socis/as treballadors/as.

Activitat a realitzar

En el cas que l'activitat a desenrotllar siga de tipus professional i estiga regulada pel corresponent Col·legi professional, cal esbrinar si les normes d'este impedixen o limiten la constitució de societats de responsabilitat limitada pels professionals.  Hi ha activitats que exigixen un determinada forma social (agències de viatges, ETT, etc.) o una determinada autorització administrativa.

D'altra banda en el cas de franquícies, pot donar-se el cas que el franquiciador exigisca al franquiciat una determinada forma jurídica, normalment, Societat Limitada.

Règim fiscal

 1. Els/as emprenedors/as que gestionen el seu projecte com empresaris/as autònoms/as estarà subjectes a l'IRPF que té un tipus progressiu. Per la seua part les societats (inclosa la Societat Civil) tributaran per l'Impost sobre Societats que té un tipus fix que per als dos primers anys és del 15%
 2. Els/as emprenedors/as que gestionen el seu projecte com empresaris/as autònoms/as hauran d'estudiar si els interessa més l'estimació directa o el sistema de mòduls (estimació objectiva).
 3. Convé estudiar els avantatges fiscals que reporten determinades modalitats societàries (cooperatives, societats laborals, .).

Subvencions per a la creació d'empreses

A pesar que no poden computar-se per a finançar la inversió necessària, val la pena informar-se sobre les ajudes públiques existents, sobretot si la inversió es realitza en el medi rural o en una zona d'incentius regionals.

Requisits de constitució

Encara que els tràmits de constitució d'una societat mercantil poden parèixer confusos enfront dels d'una societat civil, cal plantejar-se si esta ens permetrà ser operatius a llarg termini, ja que al marge del problema de la responsabilitat personal dels socis d'una societat civil i del règim obligatori d'atribució de rendes, una societat civil constituïda en contracte privat no pot adquirir immobles.


Factors de decisió (17.gral

962655886
Edificio la Gerència. Av. 9 d'Octubre, 7 46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocioeconomica@aytosagunto.es
Sistema Nacional de Empleo