Seguix-nos en...

Entrar


Suspensió de terminis en l'àmbit tributari

Els terminis de pagament del deute tributari previstos en els apartats 2 i 5 de l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornament i fraccionament concedits, els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns als quals es refereixen els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, i els terminis per a atendre els requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, per a formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació, que no hagen conclòs a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei, s'ampliaran fins al 30 d'abril de 2020. Addicionalment, en el si del procediment administratiu de constrenyiment, no es procedirà a l'execució de garanties que recaiguen sobre béns immobles des de l'entrada en vigor del present reial decret llei i fins al dia 30 d'abril de 2020.

Els terminis previstos en els apartats 2 i 5 de l'article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, els venciments dels terminis i fraccions dels acords de

ajornament i fraccionament concedits, així com els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns als quals es refereixen els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació, aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, a més de l'establit per a atendre els requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació o actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència que es comuniquen a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mesura s'estenen fins al 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general siga major, en aquest cas aquest resultarà d'aplicació.

Si l'obligat tributari, no obstant això, la possibilitat d'acollir-se a l'ampliació dels terminis dels apartats anteriors o sense fer reserva expressa a aqueix dret, atenguera el requeriment o sol·licitud d'informació amb transcendència tributària o presentara les seues al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit.

El que es disposa en els apartats anteriors s'entendrà sense perjudici de les especialitats previstes per la normativa duanera en matèria de terminis per a formular al·legacions i atendre requeriments.

El període comprès des de l'entrada en vigor del present reial decret llei fins al 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte de la duració màxima dels procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, si bé durant aquest període podrà l'Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

El període a què es refereix l'apartat anterior no computarà a l'efecte dels terminis establits en l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ni a l'efecte dels terminis de caducitat. 7. Únicament als efectes del còmput dels terminis previstos en l'article 66 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, en el recurs de reposició i en els procediments econòmic-administratius, s'entendran notificades les resolucions que els posen fi quan s'acredite un intent de notificació de la resolució entre l'entrada en vigor del present reial decret llei i el 30 d'abril de 2020. El termini per a interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives enfront d'actes tributaris, així com per a recórrer en via administrativa les resolucions dictades en els procediments econòmic-administratius, no s'iniciarà fins conclòs aquest període, o fins que s'haja produït la notificació en els termes de la Secció Tercera del Capítol II del Títol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre General Tributària.

Els terminis per a atendre els requeriments i sol·licituds d'informació formulats per la Direcció General del Cadastre que es troben en termini de contestació a l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei s'amplien fins al 30 d'abril de 2020. Els actes d'obertura de tràmit d'al·legacions o d'audiència que es comuniquen a partir de l'entrada en vigor d'aquesta mesura per la Direcció General del Cadastre tindran de termini per a ser atesos fins al 20 de maig de 2020, llevat que l'atorgat per la norma general siga major, en aquest cas aquest resultarà d'aplicació. Si l'obligat tributari, no obstant això, la possibilitat d'acollir-se a l'ampliació dels terminis dels apartats anteriors o sense fer reserva expressa a aqueix dret, atenguera el requeriment o sol·licitud d'informació amb transcendència tributària o presentara les seues al·legacions, es considerarà evacuat el tràmit. El període comprès des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret llei i fins al 30 d'abril de 2020 no computarà a l'efecte de la duració màxima dels procediments iniciats d'ofici, si bé durant aquest període podrà l'Administració impulsar, ordenar i realitzar els tràmits imprescindibles.

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es