Seguix-nos en...

Recordar la contrasenya

Comunitat Valenciana


imagen sección

Sagunt obri bolsa de treball per a Operari de manteniment d'esports

  • Tipus de prova: Concurs oposició
  • Grup: C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria
  • Titulació específica: Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria
  • Requisits generals:

* GENERALS (BOP de València núm. 228 de 26/11/20185):
a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb allò que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa.
d) Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques de la convocatòria, o estar en condicions d'obtindre en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
e) No haver sigut separat per mitjà d'expedient disciplinari de qualsevol de les administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial, per a l'accés al cos o escala de funcionari.

* ESPECÍFICS:
1.- Estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria, o equivalent o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies. Si és el cas, l'equivalència haurà de ser aportada per l'aspirant per mitjà de certificació expedida a este efecte per l'administració competent.
Als efectes d'equivalències:http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/educacion-se-cundaria-obligatoria/equivalencias-efectos-laborales.html2.- 
Tots els requisits hauran de complir-se, com a màxim, l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins i tot el moment de la presa de possessió.

2.- Igualment, una vegada finalitzat el procediment selectiu, l'aspirant que figure en primer lloc d'entre la llista d'aprovats, amb el qual s'haja de subscriure el contracte de relleu, haurà d'acreditar la seua condició de demandant d'ocupació amb un certificat en què conste la seua inscripció en l'INEM dins del termini de 20 dies hàbils comptats des del següent a la notificació de la proposta de contractació. Si no reunira la dita condició, o si no firmara el contracte en el termini assenyalat quedarà en situació de cessant amb pèrdua de tots els drets derivats de l'oposició i de la subsegüent proposta de contractació conferida.

  • Termini: Fins al 8/8/2017
  • Les instàncies per a prendre part en la convocatòria es dirigiran a l'atenció de l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Sagunt, i es podrà utilitzar utilitzar la instància model que facilitaran les oficines de Registre i Informació Municipal.

A la instància s'adjuntarà el justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen de conformitat amb l'Ordenança Fiscal Reguladora de les Taxes que per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal, es trobe en vigor.
Per a obtindre l'imprés del document de pagament es podrà accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt i a través del "portal del contribuent de l'Ajuntament de Sagunt" accedir a alta d'autoliquidacions, taxes i en el desplegable "taxes procediments selectius" imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·labores que es mencionen en l'imprés.

962655886
Avenida Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)