Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entrar


Normativa Comercial: otra normativa de interés

1.- Observatorio de la Distribución Comercial Valenciana
2.- Sistema Arbitral de Consumo
3.- Cámaras Oficiales de Comercio
4.- Protección de Datos
5.- Comercio Electrónico y Contratación Electrónica
6.- Seguridad General y Reglamentación Sanitaria
7.- Otras Disposiciones

1.- Observatori de la Distribució Comercial Valenciana

    LLEI 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana.
    DECRET 55/2001, de 13 de març, del Govern Valencià, pel que es regula l'Observatori del Comerç Valencià.
    ORDE de 14 de març del 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la que es designen les entitats i organitzacions que integren l'Observatori

Amunt
2.- Sistema Arbitral de Consum

    LLEI 60/2003, de 23 de desembre, d'Arbitratge(BOE núm. 309, de 26 de desembre)
    REIAL DECRET 231/2008, de 15 de febrer, pel que es regula el Sistema Arbitral de Consum.

Amunt
3.- Cambres Oficials de Comerç

    Llei 3/1993, de 22 de març, Bàsica de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació (BOE DE 23 de març de 1993).
    REIAL DECRET 1133/2007, de 31 d'agost, pel que es modifica el capítol III del Reglament General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació, que regula el sistema electoral (BOE 234, de 29 setembre 2007)
    Llei 11/1997, de 16 de desembre,  de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de la CV
    DECRET 158/2001, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, pel que s'aprova el Reglament de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació done-la Comunitat Valenciana i del seu Consell

Amunt
4.- Protecció de Dades

    LLEI ORGÃ?NICA 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
    REIAL DECRET 424/2005, de 15 d'abril, pel que s'aprova el Reglament sobre les condicions per a la prestació de servicis de comunicacions electròniques, el servici universal i la protecció dels usuaris.

Amunt
5.- Comerç Electrònic i contractació electrònica

    Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. (Boletín Oficial del Estado, BOE núm. 287, de 30 de novembre). Articles 92 a 106.
      Articles 11 i 48 a 50 de la Llei 3/2011, de la Generalitat, de Comerç de la Comunitat Valenciana, (DOCV núm. 6488, de 25 de març)
    REIAL DECRET 1906/1999, de 17 de desembre, pel que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals en desplegament de l'article 5.3 de la Llei 7/1998, de 13 d'abril, de condicions generals de la contractació
    LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de servicis de la societat de la informació i de comerç electrònic.
    Llei 59/2003 de 19 de desembre, de Firma Electrònica
    LLEI 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació.

Amunt
6.-Seguretat general i Reglamentació Sanitària

    REIAL DECRET 820/1990, de 22 de juny, pel que es prohibix la fabricació i comercialització de productes d'aparença enganyosa que posen en perill la salut o seguretat dels consumidors
    REIAL DECRET 44/1996,pel que s'adopten mesures per a garantir la seguretat general dels productes posats a disposició del consumit
    REIAL DECRET 3484/2000, de 29 de desembre, pel que s'establixen les normes d'higiene per a l'elaboració, distribució i comerç de menjars preparats
    REIAL DECRET 1810/1981, de 13 de desembre pel qual s'aprova la Reglamentació tecnicosanitària per a l'elaboració, circulació i comercialització de caramels, xiclets, confits i llepolies
    REIAL DECRET 640/2006, de 26 de maig, pel que es regulen determinades condicions d'aplicació de les disposicions comunitàries en matèria d'higiene, de la producció i comercialització dels productes alimenticis
    REIAL DECRET 202/2000, d'11 de febrer, pel que s'establixen les normes relatives als manipuladors d'aliments.

Amunt
7.-Altres Disposicions

    Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
    LLEI 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (BOE 30/12/2004).
    Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
    LLEI 22/2003, de 9 de juliol, Concursal
    Llei 16/2009, de 13 de novembre, de servicis de pagament.

Amunt

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es