Seguix-nos en...

Entrar


Guia amb els requisits per a accedir des d'octubre al nou cessament d'activitat​

Les organitzacions d'autònoms van aconseguir un acord dimarts passat 29 de setembre amb el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions per a estendre les ajudes per cessament d'activitat a partir d'octubre. Un dia després, el Govern va aprovar en Consell de Ministres extraordinari aquesta pròrroga de les prestacions fins al pròxim 31 de gener i centrada en tres perfils. 

La nova norma no sols va estendre les prestacions per als autònoms, sinó que també "les va reajustar" per a incloure a alguns treballadors per compte propi que necessitaven les ajudes però que, no obstant això, "podrien haver quedat en una situació menys protegida", va reconéixer el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.  

D'aquesta manera, les noves ajudes fins al mes de gener van quedar articulades a través de tres prestacions que protegiran a diversos perfils d'autònoms. En primer lloc, es va mantindre la prestació que s'havia posat en marxa al juliol, la denominada *POECATA -Prestació Ordinària Extraordinària per cessament d'activitat-. Aquesta prestació continua dirigint-se als autònoms que seguisquen en el quart trimestre de 2020 amb una caiguda de facturació superior al 75% respecte al trimestre anterior. També es mantindrà la mateixa condició que ja es va imposar per a centrar l'ajuda en els autònoms que tenen rendes més baixes i, per tant, que tenen uns rendiments nets per davall de 1,75 vegades l'SMI .

D'altra banda, en segon lloc,  també es va estendre fins a la mateixa data la prestació extraordinària per a autònoms de temporada. En aquestes ajudes es van ajustar algunes condicions "per a cobrir situacions d'aquest col·lectiu que se'ns podrien haver escapat.  Per exemple, els períodes de cotització pels quals es defineix al treballador de temporada", va assenyalar el ministre Escrivá. 

Finalment i com a novetat, tal com havien sol·licitat les organitzacions d'autònoms, i especialment la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (LLIGA), es va restablir la prestació extraordinària encara que, aquesta vegada, centrada només per a aquells que vegen el seu negoci tancat per decret de l'Administració o que, a causa de les seues cotitzacions, no puguen accedir a cap de les altres prestacions per cessament d'activitat. Aquest últim seria el cas dels autònoms en Tarifa Plana. 

Dubtes més freqüents sobre les noves prestacions

Precisament LLIGA (www.ata.es) va elaborar una guia per a respondre a tots els dubtes que puguen sorgir-li als autònoms respecte a les tres noves prestacions que s'han estés des d'octubre fins al pròxim 31 de gener. En aquesta guia es recullen tots els requisits i condicions necessàries per a accedir a aquestes ajudes, així com les particularitats de cada prestació i el que cobraria l'autònom que accedisca a cadascuna d'elles. 

Nova prestació extraordinària per cessament d'activitat

Com a novetat, el decret preveu la posada en marxa d'una nova prestació extraordinària per cessament d'activitat, similar en les seues condicions d'accés a la qual va estar en vigor durant l'estat d'alarma i que va cobrir a al voltant de 1,5 milions d'autònoms. 

Aquesta vegada, no obstant això, serà només per a aquells que o bé hagen hagut de tancar el seu negoci per decisió de les autoritats sanitàries, o que no hagen pogut accedir a l'extensió de l'actual cessament d'activitat ordinari perquè les seues cotitzacions no li ho permeten o perquè estan acollits a la bonificació coneguda com a "Tarifa Plana". 

1. Prestació extraordinària per a autònoms l'activitat dels quals haja sigut suspesa

A partir de l'1 d'octubre, aquells autònoms que es vegen obligats a suspendre la seua activitat econòmica a conseqüència de les mesures restrictives que adopte l'autoritat competent, tindran dret a una prestació extraordinària.

Quant es cobra?

L'import a percebre per l'autònom ja no serà del 70%, sinó del 50% de la base mínima (al voltant de 472 euros). Aquesta s'incrementarà en un 20% (fins a 661 euros) en el cas que l'autònom tinga reconeguda la condició de família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar provinguen d'aqueixa activitat suspesa.

No obstant això, en el cas que en el domicili de l'autònom hi haja dos o més membres amb vincle familiar que tinguen dret a aquesta prestació extraordinària, la quantia es reduirà a un 40%. 

Cal pagar quota ?

No. En cas d'accedir a aquesta prestació, l'autònom tindrà exonerades les quotes a la Seguretat Social des del primer dia del mes en què s'adopte la mesura i fins a l'ultime dia del mes següent al qual s'alce aquesta mesura.

Quins requisits cal complir?

Per a accedir a la prestació, l'autònom té que:

 • Aquesta afiliat i donat d'alta en el RETA des de, almenys, 30 dies naturals abans de la data de la resolució que l'obliga a tancar el negoci.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. Encara amb tot, en el cas que en la data de suspensió de l'activitat no es complisca aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè, en el termini improrrogable de trenta dies naturals, ingresse les quotes degudes

Hi ha incompatibilitats en aquesta prestació?

Sí. El cessament d'activitat extraordinari serà incompatible amb:

-El cobrament d'un salari com a treballador per compte d'altri, excepte que els ingressos (nets) que es perceben per aqueix treball siguen inferiors al 1,25 vegades l'SMI. És a dir, els autònoms en pluriactivitat que cessen en el seu negoci podran continuar percebent un salari i cobrar la prestació, sempre que no ingressen com a assalariats per damunt d'aquest llindar.

 • Amb el desenvolupament de qualsevol altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'haja vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava. És a dir, continuarà sent compatible la prestació amb pensions com la de viduïtat, orfandat, o amb la pensió en modalitat de jubilació activa, per exemple.

Com i quan es pot sol·licitar la prestació?

Com totes les altres modalitats de cessament d'activitat, l'autònom haurà de sol·licitar-la davant la seua mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

A més, haurà de sol·licitar aquesta nova prestació dins dels primers quinze dies següents a l'entrada en vigor de les mesures restrictives, per a percebre la prestació des del primer dia de l'entrada en vigor de les mesures -per a cobrar de manera retroactiva-. En cas contrari, es començarà a cobrar a partir del dia de la presentació de sol·licitud

2. Nova prestació extraordinària per a autònoms en Tarifa Plana o que no es van donar d'alta abans de l'1 d'abril
El segon supòsit pel qual es podria sol·licitar la nova prestació extraordinària seria si  l'autònom no ha pogut accedir a l'extensió de l'actual cessament d'activitat ordinari perquè les seues cotitzacions no li ho permeten o perquè estan acollits a la bonificació coneguda com a "Tarifa Plana". 

Per tant, a partir de l'1 d'octubre aquells treballadors autònoms que no hagen cotitzat 12 mesos per la contingència de cessament d'activitat i que s'hagen donat d'alta abans de l'1 d'abril de 2020, podran accedir a una prestació extraordinària.

Quant es cobra?

El mateix que en el cessament extraordinari per a supòsits en els quals s'haja decretat el tancament de l'activitat. L'autònom tindrà dret a percebre el 50% de la base mínima (480 euros). 

La quantia també es reduirà a 40% per al cas que convisquen en un mateix domicili persones amb vincle familiar o anàlogues on dos o més membres tinguen dret a aquesta prestació. En aquest supòsit, els autònoms també estaran exempts de pagar la quota d'autònoms

Quins requisits cal complir?

Podran accedir a la nova prestació extraordinària els autònoms que, o bé estiguen en Tarifa Plana o bé no tinguen el mínim cotitzat i que complisquen els següents requisits: 

 • Estar afiliats i  d'alta en RETA abans de l'1 d'abril de 2020.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, com en l'anterior suposat, si en la data de la suspensió de l'activitat no es complira aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes
 • No tindre dret a la prestació de cessament d'activitat que va estar en vigor des d'el mes de juliol passat i que també s'ha prorrogat. Es tracta de la *POECATA (Prestació Ordinària extraordinària per cessament d'activitat) que, entre altres coses,  exigeix un període mínim de cotització, i també una caiguda de la facturació del 75% o més respecte al mateix trimestre de l'any anterior.
 • No tindre ingressos (rendiments nets) procedents de l'activitat per compte propi durant el tercer trimestre de 2020 superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI).
 • Preveure que es tindrà una reducció d'ingressos (rendiments nets) en el quart trimestre de 2020 d'almenys el 50% en relació als ingressos del primer trimestre de 2020.

Hi ha incompatibilitats amb aquesta prestació?

Sí. Igual que en l'anterior suposat, aquesta nova prestació extraordinària serà incompatible:

 • Amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altri. Llevat que els ingressos (nets) que es perceben per aqueix treball siguen inferiors al 1,25 del SMI.
 • Amb el desenvolupament d'una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'haja vist afectada pel tancament.
 • Amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social, excepte aquella que el beneficiari vinguera percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

Com i fins quan es pot sol·licitar?

Igual que qualsevol altra prestació per cessament d'activitat, l'autònom l'haurà de sol·licitar davant la seua mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. Quant al període per a fer la sol·licitud, es podrà accedir, sempre que es complisca amb els requisits, en qualsevol moment fins al 31 de gener.  Però cal tindre en compte que: 

 • Si se sol·licita entre el dia 1 i el 15 d'octubre de 2020, es percebrà des del dia 1 d'octubre i durant 4 mesos.
 • Si se sol·licita més enllà del 15 d'octubre, es percebrà des de l'endemà a la data en la qual presenta't la sol·licitud i la seua duració no podrà excedir del 31 de gener de 2021. 

Quant dura? 

La prestació només durarà fins a l'últim dia del mes en què, pel motiu que siga, l'autònom passe a complir els requisits per a accedir a la *POECATA -Prestació Ordinària Extraordinària per cessament d'activitat-, o fins al 31 de gener. A més, cal tindre en compte que, una vegada s'esgote la prestació, i a partir del mes següent, l'autònom es veurà obligat a cotitzar per la contingència de cessament d'activitat.

Pròrroga de la prestació de cessament d'activitat compatible amb l'activitat (POECATA)

El mes de juliol passat, el Govern ja va estendre una prestació per cessament d'activitat per a autònoms amb fortes caigudes d'ingressos. Aquesta ajuda es tornarà a ampliar amb les mateixes condicions i de manera automàtica per a tots aquells autònoms que ja la vingueren percebent a l'entrada en vigor d'aquesta norma.

A més, també podran accedir a l'extensió del cessament d'activitat ordinari/extraordinari els autònoms que no hagen accedit fins ara a la prestació però que, a partir d'octubre, complisquen amb els requisits de caiguda d'ingressos i amb el mínim exigit de rendiments nets per al quart trimestre. 

Els treballadors autònoms que vingueren percebent la prestació per cessament d'activitat prevista en l'article 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny podran continuar percebent-la fins al 31 de gener de 2021, sempre que complisquen una sèrie de requisits i condicions.

Quins requisits he de complir per a continuar cobrant la prestació?

Podran accedir automàticament a la pròrroga del cessament d'activitat que es va posar en marxa a partir de juliol tots aquells autònoms que:

 • Estiguen afiliats i en alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial dels
 • Treballadors de la Mar, en el seu cas.                                                                                                                                                       
 • Hagen cotitzat per cessament d'activitat com a mínim durant 12 mesos immediatament anteriors de forma continuada.     
 • No hagen complit l'edat ordinària de jubilació o, d'haver-ho fet, no complisquen amb la resta de requisits per a poder accedir a la pensió.
 • Es troben al corrent de pagament amb la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d'activitat no es complira aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes.
 • Acrediten una reducció de la facturació durant el quart trimestre de 2020 d'almenys el 75% en relació amb el mateix període de l'any 2019, així com no haver obtingut durant el quart trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€ al trimestre.
 • Els requisits seran els mateixos per als nous sol·licitants, amb l'únic canvi que, a més, hauran d'haver percebut la prestació extraordinària de l'estat d'alarma fins al 30 de juny de 2020.

Quant es cobra i què succeirà amb la quota?

Igual que l'anterior prestació que es va posar en marxa a partir del mes de juliol, aquest cessament d'activitat permetrà cobrar als autònoms un 70% de la seua base de cotització (661 euros si cotitzen per la base mínima) 

Quant a la quota, el procediment també serà el mateix que fins hui: durant el temps que estiga percebent l'autònom aquesta prestació haurà d'ingressar a la Tresoreria General de la Seguretat Social la totalitat de les seues cotitzacions.

Després, serà la mútua qui abone a l'autònom - juntament amb l'import de la prestació-, l'import de les cotitzacions per contingències comunes, és a dir, un 98,2%. En altres paraules, l'autònom només haurà de pagar un 1,8% de la seua quota, la qual cosa seran uns 16 euros, si cotitza per la base mínima.

I si estic en pluriactivitat, Puc sol·licitar aquesta prestació?

Sí, els autònoms que compaginen alhora una activitat per compte propi i alié podran sol·licitar aquesta prestació sempre que: 

Els ingressos nets (rendiments nets) procedents del treball per compte propi i els ingressos (nets) procedents del treball per compte d'altri no superen 2,2 vegades el salari mínim *interprofesional10. I en tot cas, els ingressos (nets) del treball per compte d'altri no podran superar 1,25 el salari mínim interprofesional11
Això sí, la quantia de la prestació, en aquests casos, ja no serà del 70%, sinó del 50% de la base mínima.

Com i quan se sol·licita?

En el cas que l'autònom no haguera accedit abans del 30 de setembre a la prestació ordinària compatible amb l'activitat, el procediment serà el mateix que amb les altres prestacions. Podrà sol·licitar-la, sempre que complisca els requisits, fins al pròxim 31 de gener però: 

 • Si se sol·licita entre el dia 1 i el 15 d'octubre de 2020, es percebrà des del dia 1 d'octubre i durant 4 mesos.
 • Si se sol·licita més enllà del 15 d'octubre, es percebrà des de l'endemà a la data en la qual presenta't la sol·licitud i la seua duració no podrà excedir del 31 de gener de 2021.

Quina documentació cal aportar?

Igual que amb l'anterior prestació:

Cal emplenar el model de sol·licitud que pose a disposició cada mútua en el qual es podrà autoritzar la mútua a consultar del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries dels exercicis 2019 i 2020 necessaris per al seguiment i control de les prestacions reconegudes.

Si no s'autoritzara per part de l'interessat a consultar aqueixes dades per la mútua o la mútua no poguera tindre accés a ells, el treballador autònom haurà d'aportar a la mútua en els deu dies següents al requeriment la següent documentació:

 • Còpia del model 303 d'autoliquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), corresponent a les declaracions quart trimestre dels anys 2019 i 2020.
 • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones
 • Físiques (IRPF) del segon i quart trimestres dels anys 2019 i 2020 a l'efecte de poder determinar el que correspon al tercer i quart trimestre d'aqueixos anys.
 • Els treballadors autònoms que tributen en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària o qualsevol altre mitjà de prova que servisca per a acreditar els ingressos exigits en  aquest precepte.

I si s'observa que no es compliran les condicions?

Si l'autònom, després d'haver accedit a aquesta prestació, constata que no complirà els requisits de caiguda de facturació o rendiments nets, sempre podrà:

 • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 de desembre de 2020.
 • Retornar per iniciativa pròpia la prestació quan considere que els ingressos (rendiments nets) percebuts durant el quart trimestre de 2020 superaran els llindars indicats.

Ampliació de la prestació extraordinària per a autònoms de temporada

Finalment, el decret també "estén i reajusta" la prestació per a autònoms amb negocis marcats per l'estacionalitat, és a dir, els denominats "autònoms de temporada". El mes de juliol passat es va aconseguir posar en marxa per primera vegada una prestació específica per als denominats autònoms de temporada. Col·lectiu que, en la seua majoria, va quedar fora de les ajudes per a autònoms arran de la crisi i que, ara, compta amb una prestació específica que s'allargarà fins al 31 d'octubre.

Per aquest motiu, la llei actual no sols estén  fins al 31 de gener la prestació per a aquests autònoms, sinó que també modifica algunes condicions que s'imposaven anteriorment quant a les cotitzacions per a ser considerat autònom de temporada.

Quins requisits cal complir per a accedir?

 • Haver estat d'alta i cotitzant com a treballador autònom almenys durant 4 mesos durant els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat d'alta o assimilat a l'alta per compte d'altri durant més de 120 dies durant el període comprés entre l'1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020. 
 • No haver estat donat d'alta o assimilat a l'alta en cap règim des de l'1 març al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació de la seguretat social durant els mesos de gener a juny de 2020, llevat que la mateixa fóra compatible amb el treball autònom.
 • No haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos (rendiments nets) que superen els 23.275 euros.
 • Trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de cessament d'activitat no es complira aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes.

Quant es cobra i quant cal pagar de quota?
Igual que amb l'antiga prestació extraordinària que va estar en vigor durant l'estat d'alarma, la quantia de la prestació serà l'equivalent al 70% de la base mínima de cotització que corresponga (661 euros si es cotitza per la base mínima). 

Quant a la cotització, durant la percepció de la prestació no serà obligatori cotitzar, romanent el treballador autònom en situació d'alta.

Durant quant temps es cobrarà?
La prestació es podrà començar a percebre des de l'1 d'octubre de 2020 i tindrà una duració màxima de 4 mesos, sempre que es presente la sol·licitud entre l'1 i el 15 d'octubre. En cas contrari, els efectes queden fixats l'endemà la presentació de sol·licitud.

Es podrà sol·licitar aquest cessament d'activitat en qualsevol moment durant el període comprés entre l'entrada en vigor de la norma i el mes de gener de 2021.

Hi ha incompatibilitats amb aquesta prestació?
Sí. La prestació serà incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació de la Seguretat Social que no fóra compatible amb la seua alta com a treballador autònom.  A més, la prestació serà incompatible amb el treball autònom o per compte propi si els ingressos (rendiments nets) que es perceben durant l'any 2020 superen els 23.275 euros.

I si després l'autònom veu que no complirà amb els requisits?
Si, després d'haver accedit a la prestació, l'autònom constata que no complirà amb els requisits, sempre podrà: 

 • Renunciar a ella en qualsevol moment abans del 31 de desembre de 2020.  
 • Retornar per iniciativa pròpia la prestació quan considere que els ingressos percebuts durant l'exercici de l'activitat superaran els llindars indicats.

Quina documentació cal aportar?
Igual que succeeix amb el cessament d'activitat per a autònoms amb fortes caigudes d'ingressos, per a sol·licitar aquesta prestació extraordinària:

 • Cal emplenar el model de sol·licitud que pose a disposició cada mútua en el qual podràs autoritzar la mútua a consultar del Ministeri d'Hisenda les dades tributàries corresponents al segon semestre de l'any 2020.

Si no s'autoritzara per part de l'interessat a consultar aqueixes dades per la mútua o la mútua no poguera tindre accés a ells, els treballadors autònoms hauran d'aportar:

 • Còpia del model 390 de declaració resumeixen anual IVA de l'any 2020.
 • Còpia del model 130 corresponent a l'autoliquidació en pagament fraccionat de l'Impost sobre la Renda de les Persones
 • Físiques (IRPF) del quart trimestres de l'any 2020.
 • Els treballadors autònoms que tributen en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per estimació objectiva (model 131) hauran d'aportar la documentació necessària per a acreditar els ingressos exigits en aquest precepte.

Consulta la notícia original ACI

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es