Seguix-nos en...

Entrar


Control horari: Com t'afecta el registre obligatori de jornada laboral? 10 claus

 

L'obligació per part de les empreses de tindre un registre de l'horari que realitzen els seus treballadors, una de les principals novetats en matèria laboral de la passada legislatura, ja està en vigor. Aquesta norma va ser aprovada en el Consell de Ministres del passat 8 de març i publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 12 de març.

El Govern va donar dos mesos de marge a les companyies per a organitzar-se i a partir del 12 de maig del 2019 el control de jornada és d'obligat compliment per a totes les empreses.

1. Què és el registre obligatori de jornada de treball?

El registre obligatori de jornada és l'obligació de les empreses de tindre un control efectiu del nombre d'hores que realitzen els seus empleats. Est, segons concreta el BOE, deu ser "fefaent", és a dir, les dades emmagatzemades han de correspondre's amb les hores treballades per l'empleat. Aquest mecanisme ha de registrar l'hora d'entrada i l'hora d'eixida de cadascun dels treballadors i deu ser negociat, en la mesura que siga possible, amb la representació legal dels treballadors. Les dades han d'emmagatzemar-se durant un període de quatre anys i únicament poden tindre accés a ells els responsables autoritzats de l'empresa i el propi treballador.

2. Quan entra en vigor l'obligació de control horari?

El registre de jornada va entrar en vigor el diumenge 12 de maig. És a dir, des d'aqueix dia un inspector de Treball pot personar-se en qualsevol centre de treball i sol·licitar el registre amb les hores realitzes per cada treballador i els temps d'entrada i eixida de cadascun d'ells. No obstant això, el Ministeri de Treball ha reconegut en un comunicat que la Inspecció de Treball concedirà un marge a les empreses que no disposen d'un control d'horari, però puguen acreditar que estan negociant el mecanisme amb els treballadors.

3. Qui ha de garantir el registre diari de la jornada laboral?

És responsabilitat última de l'empresa, no dels treballadors ni dels sindicats, el garantir el registre diari de la jornada laboral. Aquest deu ser "fefaent", és a dir, ha de correspondre's amb les hores de treball reals efectuades pel treballador.

4. Com ha de dur-se a terme el registre?

No existeix normativa alguna que especifique el mecanisme concret mitjançant el qual una empresa haja d'habilitar el registre de jornada. El decret llei publicat en el BOE diu que aquest ha d'elaborar-se "mitjançant negociació col·lectiva o acord d'empresa o, en defecte d'això, decisió de l'empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors en l'empresa".

Els elements que segur ha d'incorporar, segons ha detallat el Ministeri de Treball, és "l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de cada persona treballadora".

5. Què ha de fer l'empresa amb les dades registrades?

Un dels elements indispensables és que el mecanisme mitjançant el qual una empresa controle els horaris dels seus treballadors complisca amb els requisits contemplats en la llei de protecció de dades. Si la companyia utilitza una aplicació per a tal menester, ha de cerciorar-se que aquesta ho compleix. Les dades han d'emmagatzemar-se durant un període de quatre anys i únicament poden tindre accés a ells els responsables autoritzats de l'empresa i el propi treballador.

6. Què passa si una empresa no té un registre horari?

Realitzar un registre de jornada laboral és obligació de totes les empreses, sense excepció. No disposar d'un dispositiu per a realitzar aquest control és una cosa sancionable per la Inspecció de Treball. La multa per no disposar d'un registre de la jornada dels empleats oscil·la entre els 626 euros i els 6.250 euros per empresa, no per treballador que incomplisca la norma. En cas de reincidència acreditada, la quantia pot augmentar.

7. Què es considera temps de treball efectiu?

El temps de treball efectiu és, en teoria, aquell que un empleat destina durant la seua jornada laboral a les tasques pròpies del seu lloc. No inclou els espais de pausa o descans, com el temps per a menjar o els permisos. No obstant això, i mancant un desplegament reglamentari, la companyia i el comité d'empresa podran negociar la inclusió o exclusió d'aquestes hores o minuts dins del temps de treball efectiu.

8. Què ocorre amb els empleats amb jornades laborals irregulars?

El registre horari és una cosa obligatòria per a tots mena de treballadors, tant per a aquells que tinguen jornades rutinàries i invariables, com per a aquells amb horaris irregulars. No obstant això, el decret llei és conscient de la diversitat de funcions i metodologies de treball dins del mercat laboral i reconeix que el control horari ha d'efectuar-se "sense perjudici de la flexibilitat horària". És per això que l'empresa i els treballadors han de pactar algun tipus de mecanisme per a reflectir les hores realitzades per un treballador amb jornada atípica.

9. Com computar el teletreball en el registre de jornada laboral?

La situació del teletreball és similar a la d'un empleat amb horaris canviants. Els assalariats que treballen des de casa no estan exempts de registrar el seu horari. Atés que no existeix un temps d'entrada i un altre d'eixida del centre de treball, l'empresari haurà de pactar amb els seus empleats que treballen des del seu domicili un mecanisme per a controlar quantes hores treballen i a quina hora comencen i a quina hora acaben.

10. Com afecta el registre obligatori de jornada als autònoms?

El decret llei del registre de jornada no afecta directament als treballadors autònoms, ja que aquest solo està pensat per als assalariats. Els treballadors per compte d'altri, en teoria, venen els seus serveis lliurement al millor postor i, per tant, no estan venent el seu temps de treball directament, sinó un producte fruit d'aquest. És per això que els autònoms no han de guardar cap registre de les hores que realitzen.

No obstant això, aquells treballadors autònoms que tinguen treballadors a càrrec si han de dur a terme un control de jornada, però no d'ells, sinó dels seus assalariats. En aquest sentit, el treballador autònom actua com un empresari i assumeix les responsabilitats pròpies d'aquest.

Pot consultar la notícia original ACI

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es