Agència de col·locació autoritzada nº 1000000275
Seguix-nos en...

Entrar


Bonificacio quota autònoms 2015

El panorama de les bonificacions en la quota dels treballadors autònoms patix importants novetats tant en 2012 com en 2013 arran de les mesures aprovades pel govern en el Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en el Reial Decret Llei 4/2013 de 22 de febrer de mesures de suport a l'emprenedor i estímul del creixement i la creació d'ocupació i recentment en la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització.

Encara que en tant en el següent QUADRO RESUM actualitzat per la Seguretat Social, com en el QUADRO elaborat pel SEPE, es pot consultar les modalitats, requisits i quanties de les distintes bonificacions, a continuació passem a descriure En què consistixen estes bonificacions  i reduccions existents en l'actualitat en la quota d'autònoms

a) Jóvens menors de 30 anys incorporats al REPTA (la "tarifa plana")

Els jóvens menors de 30 anys (tant dones com hòmens) que complisquen els requisits de:

 •  No haver estat d'alta com a autònom en els cinc anys anteriors.
 •  No col·locar treballadors per compte d'altri.
 •  No donar-se d'alta davall la forma jurídica de societat  (SL, SA, SLNE inclosa SLU).
 •  No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).
 •  No haver rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social com a autònom, encara que hagen passat més de cinc anys.

Podran aplicar-se les següents reduccions i bonificacions sobre la quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, resultant d'aplicar a la base mínima el tipus mínim de cotització vigent en cada moment per un període màxim de 30 mesos, segons l'escala següent:

 • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.
 • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents.
 • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents.
 • Una bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

Estes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'autònoms.  

Pel que es referix a la seua duració esta serà de 30 mesos en total, ininterromputs, amb independència dels períodes de baixa en el Règim dins del dit termini i que seran tinguts en compte als efectes de còmput dels 30 mesos.

b) Jóvens (hòmens menors de 30 anys i dones menors de 35) incorporats al REPTA

La Llei 11/ de mesures de suport a l'emprenedor i d'estimule de creixement i de la creació d'ocupació encara vigent, per la incorporació al RégimenEspecial de la Seguretat Social dels Treballadors Per Compte Propi o autònoms, establix:

 • una reducció, durant els 15 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, equivalent al 30 % de la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima de cotització aplicable el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal
 • una bonificació, en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció, de la mateixa quantia que esta (30%)

Té per tant una duració de 30 mesos en total, ininterromputs, amb independència dels períodes de baixa en el Règim dins del dit termini, que seran tinguts en compte als efectes del còmput total dels 30 mesos.
Estos beneficis en la cotització s'aplicaran en els supòsits següents:

 • Hòmens menors de 30 que no complixen els requisits 1,2 i 3  (però si el 4 i 5) establits en l'anterior apartat a)
 • Dones menors de 30 que no complixen els requisits 1,2 i 3 (però si el 4 i 5) establits en l'anterior apartat a)
 • Dones que no són menors de 30 anys però si són menors de 35 i complixen els requisits 4 i 5 de l'apartat a)

Té per tant una duració de 30 mesos en total, ininterromputs, amb independència dels períodes de baixa en el Règim dins del dit termini, que seran tinguts en compte als efectes del còmput total dels 30 mesos.

c) La "tarifa plana" per a nous autònoms majors de 30 anys

La nova Llei de suport als Emprenedors ha estés les anteriors bonificacions/reduccions (que s'ha vingut a anomenar “tarifa plana”) per als treballadors per compte propi que tinguen 30 o més anys d'edat Els  requisits a complir són:

 • No haver estat d'alta com a autònom en els cinc anys anteriors.
 • No col·locar treballadors per compte d'altri.
 • No donar-se d'alta davall la forma jurídica de societat  (SL, SA, SLNE inclosa SLU).
 • No ser autònom col·laborador (Règim especial per a familiars dels autònoms).
 • No haver rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social com a autònom, encara que hagen passat més de cinc anys.

En la pràctica, la "tarifa plana" consistix en una sèrie de bonificacions temporals la base mínima, en concret:

 • Una reducció equivalent al 80% de la quota durant els 6 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta.
 • Una reducció equivalent al 50% de la quota durant els 6 mesos següents.
 • Una reducció equivalent al 30% de la quota durant els 3 mesos següents.
 • Una bonificació equivalent al 30% de la quota en els 15 mesos següents a la finalització del període de reducció.

Estes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'autònoms.

d) autònoms discapacitats amb grau igual o superior al 33%

La nova Llei de suport als Emprenedors ha establit dos possibilitats:

 A. AMB INDEPENDÈNCIA DE L'EDAT

Els treballadors per compte propi amb discapacitat que causen alta inicial es beneficiaran d'una sèrie de reduccions i bonificacions:

 • 80% de reducció de la quota durant els primers 6 mesos.
 • 50% de reducció els 54 mesos següents

Estes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'autònoms

B. MENORS DE 35 ANYS

Els treballadors per compte propi amb discapacitat menors de 35 anys que causen alta inicial o que no hagueren estat en situació d'alta en els cinc anys immediatament anteriors, a comptar de la data de l'alta, es beneficiaran d'una sèrie de reduccions i bonificacions:

 • 80% de reducció de la quota durant els primers 12 mesos.
 • 50% de reducció els 4 anys següents

En este cas s'establix que estes reduccions no seran aplicables als treballadors per compte propi que contracten treballadors

Estes bonificacions seran també d'aplicació als socis treballadors de Cooperatives de Treball Associat que s'enquadren en el Règim d'autònoms

e) Bonificacions per noves altes de familiars col·laboradors de treballadors autònoms.

Des de la posada en vigor de la Llei 3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, els autònoms col·laboradors disfrutaran des del 8 de juliol del 2012 d'una bonificació en la quota corresponent al REPTA, en concret la disposició addicional 11a disposa que:

1. El cònjuge, parella de fet i familiars de treballadors autònoms per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament i, si és el cas, per adopció, que s'incorporen com a noves altes al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Per Compte Propi o autònoms, i col·laboren amb ells per mitjà de la realització de treballs en l'activitat de què es tracte, incloent als dels treballadors per compte propi del Règim Especial dels Treballadors del Mar, a partir de l'entrada en vigor d'esta Llei, tindran dret a una bonificació durant els 18 mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta, equivalent al 50% de la quota que resulte d'aplicar sobre la base mínima el tipus corresponent de cotització vigent en cada moment en el Règim Especial de treball per compte propi que corresponga.

2. Als efectes del que establix l'apartat primer, es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal, pels que, no trobant-se impedits per a contraure matrimoni, no tinguen vincle matrimonial amb una altra persona i acrediten, per mitjà del corresponent certificat d'empadronament, una convivència estable i notòria i amb una duració ininterrompuda no inferior a cinc anys. L'existència de parella de fet s'acreditarà per mitjà de certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents en les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o per mitjà de document públic en què conste la constitució de dita parella.

En les comunitats autònomes amb Dret Civil propi, complint-se el requisit de convivència a què es referix el paràgraf anterior, la consideració de parella de fet i la seua acreditació es durà a terme d'acord amb el que establisca la seua legislació específica.

f) Treballadors autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat

Els treballadors per compte propi del Règim Especial de Treballadors per compte propi i autònoms que cessen l'activitat per trobar-se en període de descans per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o durant la lactància natural i que siguen substituïts per desocupats amb contracte d'interinitat bonificat tindran dret a percebre una bonificació del 100% de la quota resultant d'aplicar el tipus de cotització establit com obligatori durant la substitució a aplicar sobre la base mínima.

Esta bonificació serà aplicable mentres coincidisquen en el temps la suspensió d'activitat per les dites causes i el contracte d'interinitat del substitut, amb el límit màxim, en tot cas, del període de suspensió.

g) Bonificació a autònoms per conciliació de la vida professional i familiar vinculada a la contractació (Reial Decret Llei 1/2015)

Bonificació del del 100 per cent de la quota d'autònoms per contingències comunes, que resulte d'aplicar a la base mitjana que tinguera el treballador/a en els dotze mesos anteriors a la data en què s'aculla a esta mesura en els supòsits següents:

 •  Per cuidat de menors de 7 anys que tinguen a càrrec seu.
 •  Per tindre a càrrec seu un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

L'aplicació de la bonificació estarà condicionada a la contractació d'un treballador, a temps complet o parcial, que haurà de mantindre's durant tot el període del seu gaudi. En tot cas, la duració del contracte haurà de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d'inici del gaudi de la bonificació.

Quan s'extingisca la relació laboral, inclús durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta a un altre treballador per compte d'altri en el termini màxim de 30 dies. En cas d'incompliment, el treballador autònom estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació disfrutada.

Si la contractació és a temps parcial, la bonificació serà del 50 per 100.El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d'un treballador a temps complet comparable.

El treballador autònom que es beneficie de la bonificació haurà de mantindre's en alta en la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi de la mateixa. En cas contrari  estarà obligat a reintegrar l'import de la bonificació disfrutada

Només tindran dret a la bonificació els autònoms/es que no tinguen treballadors assalariats en la data d'inici de l'aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa. No es prendrà en consideració als efectes anteriors al treballador contractat per mitjà de contracte d'interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural

h) autònoms de Ceuta i Melilla i altres supòsits de quota reduïda

Altres autònoms que poden beneficiar-se de bonificacions en la seua quota de seguretat social, són els dedicats a activitats incloses en els sectors de comerç, hostaleria, turisme i indústria (excepte energia i aigua), que residisquen i exercisquen la seua activitat a Ceuta i Melilla.

Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota per contingències comunes amb caràcter indefinit. El primer any de vigència de la norma serà el 43%, el segon el 46% i el tercer i successius el 50%.

i) altres situacions amb quota reduïda

Encara que no són bonificacions com a tal, hi ha altres situacions especials en què la quota dels autònoms pot ser menor:

 Autònoms Pluriocupats:

La nova Llei de suport a l'emprenedor en el seu articule 28 establix modificacions en la cotització aplicable als treballadors inclosos en el Règim d'autònoms en els casos de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o a parcial superior al 50 per cent. En concret:

 1. Els treballadors que causen alta per primera vegada en el Règim d'autònoms i amb motiu de la mateixa inicien una situació de pluriactivitat a partir de l'entrada en vigor de la Llei de suport a l'emprenedor, podran triar com a base de cotització en eixe moment, la compresa en el 50% de la base mínima de cotització establida anualment durant els primers 18 mesos, i el 75% durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establides per a este Règim Especial.
 2. En els supòsits de treballadors en situació de pluriactivitat en què l'activitat laboral per compte d'altri ho fóra a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a la d'un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l'alta, com a base de cotització la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització establida anualment durant els primers 18 mesos, i el 85% per cent durant els següents 18 mesos, fins a les bases màximes establides per a este Règim Especial.

Autònoms dedicats a la venda ambulant o a domicili:

  Estos autònoms podran triar com a base mínima de cotització: 858,60 euros/mensuals, 753 euros/mensuals i 472,20 euros/mensuals (CNAE-09: 4781, 4782, 4789, 4799-opció base mínima-).

Autònoms Majors de 65:

Amb 65 o més anys d'edat i acrediten 35 anys o més de cotització efectiva, a la Seguretat Social, els serà aplicable l'exoneració de quotes, excepte per incapacitat temporal i si és el cas per contingències professionals, d'acord amb el que establix la disposició addicional trentena segona de la Llei General de la Seguretat Social. No obstant l'exoneració establida en la norma, el treballador autònom podrà optar per continuar practicant la seua cotització d'acord amb el que realitzaven amb anterioritat.
     
MOLT IMPORTANT A TINDRE EN COMPTE:

 • D'acord amb el criteri establit pel Servici Públic d'Ocupació Estatal, entitat que suporta càrrec dels seus pressupostos l'import d'esta bonificació, perquè l'alta tinga la consideració d'inicial s'exigix que la mateixa siga l'originària en el Règim (interpretació estricta del concepte d'alta inicial).
 • Als treballadors autònoms que es donen d'alta en la Seguretat Social fóra de termini, no els serà aplicable cap benefici en la cotització per quant no obstant haver ingressat les quotes corresponents a períodes anteriors a la formalització de l'alta, aquell s'ha realitzat fora de termini, no podent considerar-se que es troben al corrent amb la Seguretat Social, requisit per a accedir als mateixos.
 • La falta d'ingrés de quotes en termini reglamentari durant l'aplicació de bonificacions provocarà la pèrdua automàtica de la bonificació del període no ingressat.

 

962655886
Doctor Fleming, s/n
46520 - Sagunto/Sagunt
(Valencia)
promocion.economica@aytosagunto.es